هاست

استارتر
$1.99 USD ماهانه
  1 گیگابایت NVMe
استارتر +
$2.99 USD ماهانه
  ۲ گیگابایت NVMe
بیسیک
$4.99 USD ماهانه
  ۵ گیگابایت NVMe
حرفه ای
$6.99 USD ماهانه
  ۱۰ گیگابایت NVMe
حرفه ای +
$8.99 USD ماهانه
  ۲۰ گیگابایت NVMe
تجاری
$10.99 USD ماهانه
  ۳۰ گیگابایت NVMe
شرکتی
$12.99 USD ماهانه
  ۴۰ گیگابایت NVMe
وی ای پی
$14.99 USD ماهانه
  ۵۰ گیگابایت NVMe
نامحدود
$19.99 USD ماهانه
  همه امکانات نامحدود + NVMe